ДІЯЛЬНІСТЬ

Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр медичної статистики» є спеціалізованим закладом охорони здоров’я, призначений здійснювати централізоване збирання, обробку та аналіз статистичної інформації про стан здоров’я, надання допомоги населенню, про ресурси охорони здоров’я та їх використання в Київській області та Україні.

Центр створений розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 19.08.2002р. № 492 та підпорядковується Департаменту охорони здоров‘я Київської обласної державної адміністрації.

Мета та предмет діяльності.

Основною метою діяльності Центру є:

​ централізоване збирання, обробка та аналіз статистичної інформації про стан здоров’я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров’я та їх використання;

​ розроблення та впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах і рекомендаціях;

​ забезпечення достовірності, об’єктивності статистичної інформації, її адекватності завданням реформування галузі;

​ реалізація програми реформування і розвитку медичної статистики з метою забезпечення переходу на міжнародну систему обліку;

​ впровадження комп’ютерної техніки та сертифікованого програмного забезпечення для обробки статистичної інформації;

​ вдосконалення й втілення єдиної системи медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров’я;

​ вдосконалення організаційно-методичної роботи з питань медичної статистики, наукової медичної інформації, інноваційної, винахідницької та раціоналізаторської діяльності закладів охорони здоров’я області.

Предметом діяльності є:

​ забезпечення своєчасною статистичною інформацією керівництва обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації та керівників закладів охорони здоров’я Київської області;

​ вдосконалення статистичного обліку і звітності в закладах охорони здоров’я області і надання їм методичної допомоги в організації статистичного обліку і звітності;

​ впровадження в закладах охорони здоров’я області нових облікових статистичних форм;

​ організація прийому статистичних звітів від закладів охорони здоров’я згідно з відповідним наказом МОЗ України;

​ обчислення статистичних показників щодо мережі, кадрів і діяльності медичних закладів, стану здоров’я населення і демографічних процесів;

​ перевірка стану статистичного обліку в закладах охорони здоров’я та перевірка достовірності звітних даних;

​ підготовка та видання збірок, довідників та аналітичних оглядів про стан здоров’я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров’я та їх використання;

​ організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників медичної статистики;

​ підготовка і проведення інструктивних нарад, конференцій, семінарів з питань методології і практики статистичних досліджень. Вивчення сучасних форм і методів роботи медичної статистики та запровадження їх в практику;

​ забезпечення уніфікованої системи збору, розробки і передачі статистичної інформації, організація її опрацювання на базі єдиної методології та сучасної інформаційної технології створення бази даних;

​ запровадження в практику державної та галузевої медичної статистики міжнародних статистичних стандартів;

​ участь у розробці окремих завдань, що потребують застосування статистичних методів дослідження відповідно до плану робіт департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації;

​ співпраця з науково-дослідними установами, інститутами та академіями удосконалення лікарів, зокрема щодо підготовки та публікації статистичних матеріалів і бюлетенів;

​ забезпечення безкоштовно у встановленому порядку статистичною інформацією закладів охорони здоров’я системи МОЗ України, наукових установ, інших юридичних осіб та громадян у разі залучення їх до виконання завдань органів державної влади;

​ організація централізованого забезпечення звітних одиниць програмами статистичних спостережень та інструкціями щодо їх виконання, бланками форм державної та галузевої звітності;

​ впровадження інформаційних технологій щодо забезпечення споживачів науковою, медико-статистичною, медичною, правовою, економічною інформацією та забезпечення ефективного використання;

​ проведення аналізу науково-інформаційної діяльності у закладах охорони здоров’я Київської області та інформування про це департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації та Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України;

​ здійснення організаційно-методичної роботи щодо формування фондів інформаційних ресурсів; організація роботи з підвищення інформаційної та патентно-ліцензійної компетентності спеціалістів закладів охорони здоров’я;

​ забезпечення реалізації інформаційних технологій та інноваційних процесів (методичних рекомендацій, галузевих реєстрів нововведень, інформаційних листів тощо);

​ проведення аналізу інноваційної роботи в закладах охорони здоров’я області з відповідним інформуванням департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України;

​ налагодження міжнародного співробітництва з питань, віднесених до його компетенції;

​ у випадках, передбачених чинним законодавством України, заклад здійснює окремі види діяльності на підставі відповідних дозволів та ліцензій.

Відповідно до функціональних обов’язків та делегованих повноважень, а також з метою належного виконання управлінських рішень, Центр співпрацює з:

​ Міністерством охорони здоров‘я України, Київською обласною радою, Київською обласною державною адміністрацією, ;

​ Центром медичної статистики МОЗ України;

​ інформаційно-аналітичними центрами медичної статистики інших областей України;

​ закладами охорони здоров’я області усіх форм власності та підпорядкування;

​ науково-дослідними установами, інститутами удосконалення лікарів, Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Українським інститутом стратегічних досліджень МОЗ України;

​ Головним управлінням МВС України в Київській області, прокуратурою області, Управлінням СБУ в Київській області та ін.